Regulamin odbywania zajęć języka obcego przez skype

1. Bogusława Zielińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LINGUA STUDIO Bogusława Zielińska NIP: 8172185372, zwana dalej lektorem oświadcza, iż posiada wiedzę i kompetencje potrzebne do prowadzenia zajęć z języka obcego.

2. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w dniach i godzinach indywidualnie ustalonych z klientem.

3. Klient zobowiązuje się do ustalenia z lektorem harmonogramu zajęć na najbliższy miesiąc kalendarzowy, z tym że:
– w przypadku nowego ucznia – na pierwszych zajęciach;
– w przypadku uczniów już uczęszczających na kurs – najpóźniej na ostatnich zajęciach w danym miesiącu kalendarzowym.

4. W razie zadeklarowania ilości zajęć w danym miesiącu, klient zobowiązuje się uiścić opłatę za zadeklarowane zajęcia.
4.1. W razie nie uiszczenia opłaty do dnia 10 danego miesiąca, zajęcia po tej dacie nie odbędą się.
4.2. W sytuacji opisanej w punkcie 4.2. lektor zastrzega sobie prawo prowadzenia zajęć w tym terminie z innym klientem.
4.3. W przypadku, kiedy pierwsze zajęcia z nowym uczniem wypadają po 10 dniu miesiąca, słuchacz zobowiązany jest do opłaty za zadeklarowane zajęcia w danym miesiącu, do końca tygodnia, w którym odbyły się pierwsze zajęcia.

5. W razie niezrealizowania zajęć w ustalonym terminie z winy lektora, zobowiązuje się on do odrobienia tych zajęć w najbliższym możliwym terminie, uwzględniając preferencje godzinowe klienta, chyba że w tym czasie będą się odbywały inne zajęcia.
5.1. Jeżeli w przypadku opisanym w punkcie 5 nie uda się ustalić wspólnie z klientem dogodnego terminu do odrobienia zajęć, lektor zobowiązuje się zwrócić klientowi opłatę za zajęcia, które nie odbyły się z winy lektora.

6. W celu zapewnienia efektywności prowadzonych zajęć klient zobowiązuje się do poinformowania lektora najpóźniej na 24 godziny przed planowanymi zajęciami, o zamiarze ich odwołania.
6.1. W przypadku odwołania zajęć w sytuacji opisanej w punkcie 6, zajęcia zostaną odrobione w uzgodnionym przez lektora i klienta terminie.
6.2. W razie niepoinformowania przez klienta o zamiarze odwołania zajęć w ciągu 24 godzin przed ich planowym odbyciem, zajęcia traktowane są jako zrealizowane, a klientowi nie przysługuje prawo odrobienia zajęć ani zwrot zapłaconej kwoty.

7. Jeżeli ilość odwołań przekroczy 50% zadeklarowanych zajęć w miesiącu przez dwa kolejne miesiące, lektor zastrzega sobie prawo do rozwiązania współpracy z klientem.

8. Klient może zrezygnować z zajęć w każdym miesiącu z zastrzeżeniem tygodniowego okresu wypowiedzenia.