W poprzednim wpisie wprowadziłam Cię co nieco do świata internacjonalizmów. Znalazły się tam słówka związane z opisem osób i przedmiotów, leksyka dotycząca jedzenia, picia, a także miejsc. W dzisiejszym blogu znajdziesz zaś słownictwo przydatne w codziennej komunikacji oraz terminy dotyczące nauki, technologii oraz polityki.

 

Codzienna komunikacja

Każdego dnia używamy wielu internacjonalizmów, często nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Oto niektóre z nich:
 
polski
angielski
francuski
adres
adres e-mail
akcja
dokument
dezodorant
doktor
egzamin
gitara
gram
hobby
instrument
kilogram
kilometr
lampa
make-up
mama
metr
metro
migrena
muzyka
numer
numer telefonu
oficer
ok
papier
perfumy
policja
siesta
sport
stres
super
szampon
szok
tabu
taksówka
tatuaż
temperatura
tenis
termometr
test
żel
address
email address
action
document
deodorant
doctor
exam
guitar
gram
hobby
instrument
kilogram
kilometer
lamp
make-up
mom
meter
metro
migraine
music
number
telephone number
officer
ok
paper
perfume
police
siesta
sport
stress
super
shampooing
shock
taboo
taxi
tattoo
temperature
tennis
thermometer
test
gel
adresse
adresse email
action
document
déodorant
docteur
examen
guitare
gramme
hobby
instrument
kilogramme
kilomètre
lampe
make-up/maquillage
maman
mètre
métro
migraine
musique
numéro
numéro de téléphone
officier
ok
papier
parfum
police
sieste
sport
stresse
super
shampooing
choc
tabou
taxi
tatouage
température
tennis
thermomètre
test
gel
 
Przykładowe zdania:
Pl : Muszę kupić dezodorant szampon.
Eng : I need to buy deodorant and shampoo.
Fr : Je dois acheter un déodorant et un shampooing.
 
Pl : To temat tabu.
Eng : It is a taboo subject.
Fr : C’est un sujet tabou.
 
Pl : Super tatuaż !
Eng : Great tattoo !
Fr : Un tatouage génial !

 

Nauka

Mówiąc o dyscyplinach naukowych, również natrafimy na mnóstwo internacjonalizmów. Oto one:

 

polski
angielski
francuski
antropologia
architektura
biologia
chemia
edukacja
ekonomia
dydaktyka
filozofia
fizyka
geografia
historia
inżynieria
lingwistyka
literatura
matematyka
mechanika
medycyna
pedagogika
psychiatria
psychologia
polityka
religia
socjologia
teologia
antropology
architecture
biology
chemistry
education
economics
didactics
philosophy
physics
geography
history
engineering
linguistics
literature
mathematics
mecanics
medicine
pedagogy
psychiatry
psychology
politics
religion
sociology
theology
anthropologie
architecture
biologie
chimie
éducation
économie
didactique
philosophie
physique
géographie
histoire
ingénierie
linguistique
littérature
mathématiques
mécanique
médecine
pédagogie
psychiatrie
psychologie
politique
religion
sociologie
théologie
 
Przykładowe zdania:
Pl : Interesuję się psychologią oraz lingwistyką.
Eng : I’m interested in psychology and linguistics.
Fr : Je m’intéresse à la psychologie et à la linguistique.
 
Pl : On nie jest dobry z fizyki.
Eng : He’s not good at physics.
Fr : Il n’est pas bon en physique.
 
Pl : Jutro mamy egzaminbiologii.
Eng : Tomorrow we have a biology exam.
Fr : Demain on a un examen ebiologie.

 

Technologia

Internacjonalizmy dotyczące technologii zawdzięczamy głównie językowi angielskiemu. Oto najważniejsze z nich :
 
polski
angielski
francuski
aplikacja
bateria
bateria w telefonie
bateria w laptopie
CD
elektroniczny
email
fotokopiarka
gadżet
internet
kamera
komputer
maszyna
metoda
mobilny
operacja
proces
radio
skaner
smartfon
strategia
tablet
technika
telefon
telewizja
wideokonferencja
application
battery
(tele)phone battery
laptop battery
CD
electronic
email
photocopier
gadget
internet
camera
computer
machine
method
mobile
operation
process
radio
scanner
smartphone
strategy
tablet
technique
telephone
television
video conference
application
batterie
batterie de téléphone
batterie de laptop
CD
électronique
email
photocopieur
gadget
internet
caméra
ordinateur*
machine
méthode
mobile
opération
processus
radio
scanner
smartphone
stratégie
tablette
technique
téléphone
télévision
vidéoconférence
 
Przykładowe zdania:
Pl : Wysłałaś email?
Eng : Have you sent the email?
Fr : Tas envoyé l’email?
 
Pl : Mam nowy telefon.
Eng : I have a new telephone.
Fr : J’ai un nouveau téléphone.
 
Pl : Chcę kupić ten tablet.
Eng : I want to buy this tablet.
Fr : Je veux acheter cette tablette.
 

Polityka

Ostatnia kategoria, polityka, znalazła się na liście ze względu na swe bogate słownictwo. Z pewnością rozpoznasz poniższe słowa:
 
polski
angielski
francuski
administracja
anarchia
biurokracja
budżet
debata
deficyt
demokracja
dyktator
dyplomacja
emigracja
faszyzm
federalny
finanse
imigracja
inflacja
inicjatywa
instytucja
kapitalizm
koalicja
kompronis
komunizm
kongres
konstytucja
korupcja
liberalizm
lider
materializm
monarchia
nacjonalizm
okupacja
oponent
opozycja
parlament
partia
patriotyzm
polityka
prezydent
program
program partyjny
propaganda
rezim
socjalizm
totalitaryzm
unia
administration
anarchy
bureaucracy
budget
debate
deficit
democracy
dictator
diplomacy
emigration
fascism
federal
finance
immigration
inflation
initiative
institution
capitalism
coalition
compromise
communism
congress
constitution
corruption
liberalism
leader
materialism
monarchy
nationalism
occupation
opponent
opposition
parliament
party
patriotism
politics
president
program(me)
party program(me)
propaganda
regime
socialism
totalitarism
union
administration
anarchie
bureaucratie
budget
débat
déficit
démocratie
dictateur
diplomatie
émigration
fascisme
fédéral
finance
immigration
inflation
initiative
institution
capitalisme
coalition
compromis
communisme
congrès
constitution
corruption
libéralisme
leader
matérialisme
monarchie
nationalisme
occupation
opposant
opposition
parlement
parti
patriotisme
politique
président
programme
programme du parti
propagande
régime
socialisme
totalitarisme
union
 
Przykładowe zdania:

Pl: Wielka Brytania, Szwecja i Hiszpania to monarchie.

Eng: Great Britain, Sweden and Spain are monarchies.

Fr: La Grande Bretagne, la Suède et l’Espagne sont des monarchies.

Pl: Niektórzy ludzie mówią, że komunizm miał dobre strony.

Eng: Some people say that communism had good sides.

Fr: Certains personnes disent que le communisme avait de bons côtés.

Pl: Nacjonalizm to nie patriotyzm.

Eng: Nationalism is not patriotism.

Fr: Le nationalisme n’est pas le patriotisme.

 

Mam nadzieję, że artykuł okazał się dla Ciebie pomocny i czujesz się pewniej zdając sobie sprawę z istnienia międzynarodowych słów, które brzmią podobnie w wielu językach. Pamiętaj, że ucząc się języka obcego, możesz również napotkać na tzw. “fałszywego przyjaciela”, który wygląda lub brzmi identycznie, ale różni się znaczeniem. Zawsze sprawdzaj definicję w słowniku, aby upewnić się, że używasz odpowiedniego słowa.

Czy internacjonalizmy pomagają w nauce języków obcych? Jakie są Twoje ulubione słowa? Podziel się w komentarzach swoimi spostrzeżeniami 🙂

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *